Dastan sex. dastan sexy 2019-07-19

Dastan sex Rating: 6,6/10 1883 reviews

dastan sexy

dastan sex

اونجا گذاشتمش روی زمین و اون هم روی زمین تاق باز دراز کشیدو چشمهاشو بست. رفتیم تو و دوباره لب و سینه و کوس خوردن من شروع شد. شروع کردم تلنبه زدن که مهستی داد میزد محکمتر تندتر تندتر. شروع کردم به خوردن سینه هاش. یه کم جلو عقب کردم و آروم انگشت دوم دستم رو هم اضافه کردم. خلاصه همین طورادامه دادم و اون هم چیزی نمیگفت و داشت قلیون سوخته میکشید. اونقدر خوب و حرفه ای کیرمو میخورد که نزدیک بود نفسم بند بیاد.

Next

LovelyBoy: dastan sexy

dastan sex

شرت و کرستش رو پوشیده بود و یه دستش رو سینه ام بود. چون تا کیرش می رفته تو دهن زری جون، آبش میومده و دیگه چیزی برای کوس زری جون نمیمونده. تا پس فردا هیچ کس خونه نمیومد و من تصمیم داشتم تنهایی واسه خودم حال کنم. یه کم تاپشو دادم بالا و کمرشو چرب کردم و شروع کردم. بعد از اینکه رسیدیم خونه زود دوش گرفتم و ساعتای 6 از خونه اومدم بیرون. مینو رو برگردوندم و در گوشش گفتم:مینو میخوام از کون بکنمت. حالا کیرم بین پاهاش قرار گرفته بود و به کسش کشیده میشد.

Next

داستان و خاطرات سکسی

dastan sex

هر وقت باد میوزید دامنش میچسبید به پاهاش و من سعی میکردم برجستگی کون و یا کسش رو تشخیص بدم. منم دیگه حالا به کاراش با دقت نگاه می کردم ولی هنوز هم فکر نمی کردم که امشب قراره چه اتفاقی بیفته. دوباره برگشتم رو به پایین تا به شرتش رسیدم. با یه کمی خجالت درش آوردم و کونش رو هم چرب کردم و ماساژ دادن. یواش یواش انگشت سوم دستم رو هم اضافه کردم و با سه تا انگشت توی کون خواهرم مینو جلو و عقب میکردم و با دست دیگم کسشو میمالیدم. کاش این مال من بود. بعد من ایستادم و اون برام ساک زد.

Next

داستان و خاطرات سکسی

dastan sex

وحشیانه دامنشو درآوردم و با دهنم به شرت قشنگی که از صبح در آرزوش بودم حمله کردم. اومد کنارم و منو بوسید و نشست روی پام. واقعیتهای بعدی رو هم براتون مینویسم. منم سینه هاشو می مالیدم و هر دومون آه و اوه می کردیم. پیک اول رو خوردیم و دومی و سومی و بالاخره هر دو تا قوطی رو دو نفره تموم کردیم. از من خواست تا ویسکی ها رو بیارم با هم بخوریم. رفتم بغل دستش وایستادم و گفتم کمک نمیخواین؟ گفت لطفا سس رو از تو یخچال بیار.

Next

داستان و خاطرات سکسی

dastan sex

نمیخواستم آبم رو توی کس خواهرم مینو خالی کنم ولی مینو اونقدر غرق لذت و آه و ناله کردن بود که به این موضوع توجه نمیکرد. یه شورت و حوله از کمد شوهرش برام آورد و برای خودش هم یه حوله آورد. آخه اونها هم نوه شون رو خیلی دوست دارن و یک اتاق پر از وسایل بازی براش درست کردند که هروقت می ریم اونجا سرگرم باشه. خلاصه تنهایی نصف قوطی رو خالی کردم که یهو زنگ در خونه به صدا در اومد. این تو کف بودن من ادامه داشت و فکر کنم مینو خودش هم متوجه شده بود که زیادی بهش نگاه میکنم تا اینکه یه روز پدر و مادرم به همراه خواهرام و شوهر هاشون رفتن کرج و مینو خونه ی خالم بود. رفت رو کاناپه ولو شد و خمار نگاهم کرد و لبخند زد. میدونست چیکار کنه که دوباره حشری بشم و شدم و یه بار دیگه تا دسته کردم تو کوسش و باز هم ریختم تو کوسش.

Next

dastan sexy

dastan sex

باز هم سعی کرد خودش رو سفت کنه ولی زیاد نتونست. کمربند و زیپ شلوارم رو هم باز کرد. »مینو در جواب من چیزی گفت که خشکم زد. آروم خم شدم روش و با دست راستم بالای کوسشو می مالیدم و با دست چپم سینه هاشو. سینه هاش پیدا بود و حوله هم تا رونش رفته بود کنار. تازه، من تا موقع خواب از دوری کیرت می میرم.

Next

داستان و خاطرات سکسی

dastan sex

کسش که خیس خیس بود رو روی کیرم گذاشت. انگار این دفعه برام جذابتر شده بود. با یه فشار کوچیک نصفش رفت تو و با چند تا حرکت تا ته دادم تو. اسم من آرش و 31 سالمه. اسم من سینا هست و 21 سالم هست و میخوام جریان اولین سکس عمرم رو براتون تعریف کنم. از نوک انگشتاش شروع کردم به خوردن. میدونی که خیلی دوستت داشتم.

Next

dastan sex

dastan sex

همین طور تا وقتی شوهر نکردم مال تو میمونم. ولی من بوسیدمش و سرم رو گذاشتم رو سینه اش. سرعتم رو زیاد کردم و این بار کیرم روی فقط توی کس مینو به سرعت جلو عقب میبردم. یه کم بدنشو از بالا تا پایین بوسیدم. هر از گاهی هم به پای من می زد.

Next

dastan sex

dastan sex

منم آب کسشوو چوچولشو میمکیدم. یک ساعتی اون تو مشغول بودیم و چند مدل عوض کردیم. کم کم با نوازشش تو بغلش خوابم برد. وقتی خواست با دستاش خراشیدگی پاشو لمس کنه یهو دامن لسش روی رونهاش سر خورد و تا شرتش پایین رفت. یه لقمه برام درست کرد. فهمیدم که اونم ارضا شده و بدون هیچ حرف و حرکتی یکی دو قیقه همدیگه رو فقط بغل کردیم.

Next